Loading color scheme

UWAGA RODZICE!

logo

Przypominamy, że w okresie pandemii:

Do budynku szkoły mogą wchodzić tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych, nie będące na kwarantannie lub w izolacji.

Osobom z zewnątrz wchodzącym do szkoły badana jest temperatura. Osoba która ma podwyższoną temperaturę (37.3°C) nie może wejść na teren szkoły.

W przypadku stwierdzenia u podopiecznego objawów chorobowych (osoba u której wystąpił co najmniej jeden z wymienionych objawów ostrej infekcji układu oddechowego: gorączka, kaszel, duszności) nauczyciel niezwłocznie powiadamia innego opiekuna oraz dyrektora placówki o zaistniałej sytuacji. Uczeń zostanie odizolowany w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2m odległości od innych osób. Rodzice lub opiekunowie zostaną niezwłocznie powiadomieni o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu) wyposażając podopiecznego w maseczkę. Pomieszczenie izolacji znajduje się w sali 015. Opiekun sprawdza czy dziecko/uczeń ma podwyższona temperaturę ciała przy użyciu termometru bezdotykowego. Uczeń przebywa w izolatorium pod opieką nauczyciela bądź innego opiekuna do przyjazdu rodziców lub służb medycznych.

Wyciąg z:

Procedura funkcjonowania szkoły w czasie epidemii